எங்கள் பள்ளியில் இரு மொழி முத்திரைக்கான தயார் நிலை சிறப்பு வகுப்புகள் 2018 செப்டம்பர் முதல் துவங்கப்படும் என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்.

Our club is happy to announce the introduction Bi-literacy preparatory course in the Tamil language for the high school students starting in September 2018. This will be a three-year course in preparation for the state testing to qualify for the Bi-literacy seal. The credits accumulated on passing this exam entitles the student an exemption from language studies in college.

Only junior or senior year high school students are eligible for the test.

Registrations for all courses is now open.