நியூ ஜெர்ஸி தமிழ் சங்கம் நடத்திய பொங்கல் விழாவில் முதல் முறையாக நம் பள்ளி ஆசிரியர்களும் பெற்றோர்களும் இணைந்து, மறைந்து வரும் பாரம்பரிய கலைகளில் ஒன்றான பின்னல் கோலாட்டத்தை அரங்கில் ஏற்றி அனைவரையும் மகிழ்வித்தனர்.

Kolattam is an ancient folk dance performed by women in a group during the harvesting season. The prop used in this dance are sticks that are held in each hand and struck on the sticks of other girls in the group. The rhythmic sound produced by the striking of the sticks is the beat on which the dance is performed. The Tamil traditional dance Pinnal Kolattam is similar in genre to the Kolattam and is also performed by women in a group during the harvesting season. The prop used in Pinnal Kolattam is the rope instead of sticks as in Kolattam.

1,927 Comments