நியூ ஜெர்சி தமிழ்ச்சங்கம், தமிழ் பள்ளிகளுடன் இணைத்து வழங்கும் “குழைந்தைகள் தின விழா” 
நவம்பர் 19, 2017 காலை 10:00 – மாலை 4:00