அமெரிக்க பேரவை நடத்திய திருக்குறள் தேனீ பரிசு பெற்றார்கள். 100 குறளையும் அதன் பொருள், அதிகாரம் என்று எல்லா நுணுக்ககங்களையும் மனனம் செய்து மற்ற மாநில குழந்தைகளுடன் போட்டியிட்டு ஜெயித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

2,897 Comments