திரு வாசு ரெங்கநாதன், பென்சிலவேனியா பல்கலைக்கழகம் தலைமையில் June 4, 2017 நடந்த 10 வது ஆண்டு விழாவின் பொழுது, ஹார்வர்ட் தமிழ் இருக்கை அமைக் திரட்டிய $2500 நிதியை பிளைன்ஸ்போரோ தமிழ் குழு குழந்தைகள் டாக்டர். சுந்தரம் அவர்களிடம் ஒப்படைத்தனர்.

Plainsboro Tamil club Supports the Mission to create a Harvard Tamil Chair.

We understand that Tamil is declared as one of the seven classical languages by Harvard University. While all the other six languages have a permanent chair; Tamil language is yet to have one. Having a permanent chair will help build sustained efforts of language research and treasure knowledge that the Tamil community offered to the world for overages.

As a voluntary Tamil school, engaged in teaching language free of charge to the younger generations in the US for over ten years; we are happy to support the mission to create Harvard Tamil chair.