2016 நம் மாணவிகள் ஐக்கிய நாடுகள் (UN) சபையில் நடந்த சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கும் வாய்ப்பு கிட்டியது. மாணவிகள் துவாரித்த சிவகுமார் , செல்லம் சுந்தரம் கலந்துகொண்டனர்.

3 Comments

  • oborualun1985

    Every day thousands of people around the world bet at casinos https://all-slots-casino.biz/ and bookmakers, and try their luck at lotteries. Internet users look for safe sites with video slots and sports betting, try to understand the rules of casinos, ask questions about bonuses and share tips on how to take the big score. Until now, there was no single place on the web for such people. Now such a resource has appeared. Informational and entertainment portal created to bring together fans of gambling

  • raiwrigreato1972

    Cada día, millones de personas de todo el mundo apuestan en los casinos https://all-slots-casino.guru/ y en las casas de apuestas, atrapando su suerte en las loterías. Los internautas buscan sitios de confianza de videotragamonedas y apuestas deportivas, tratan de entender las reglas del casino, hacen preguntas sobre las bonificaciones y comparten consejos para conseguir un gran resultado. Hasta ahora, no existía un punto de entrada único en Internet para estas personas. Ahora ha surgido un portal de este tipo. Portal de infoentretenimiento diseñado para unir a los amantes del juego

Leave a Reply

Your email address will not be published.